استخر

استخر

با خرید پکیج یک ماهه  به صورت نامحدود در تمامی روزهای هفته،در طول مدت یک ماه از خدمات  استخر چشمه استفاده کنید.این کارت تنها مختص استفاده دارنده کارت میباشد.

با خرید پکیج  سه ماهه میتوانید در طول مدت سه ماه از 20 جلسه نامحدود استخر استفاده کنید

با خرید پکیج  شش ماهه میتوانید در طول مدت  شش ماه از 60 جلسه نامحدود استخر استفاده کنید.

با خرید پکیج  سه ماهه میتوانید در طول مدت یکسال ز 135 جلسه نامحدود استخر استفاده کنید.

با خرید پکیج  یک ماهه ویژه  میتوانید در طول مدت یک ماه از 10 جلسه نامحدود استخر استفاده کنید، این پکیج مختص بانوان و تنها برای استفاده در روزهای فرد میباشد.