استخر

استخر

با خرید پکیج یک ماهه  به صورت نامحدود در تمامی روزهای هفته،در طول مدت یک ماه از خدمات  استخر چشمه استفاده کنید.این کارت تنها مختص استفاده دارنده کارت میباشد. استفاده از سوناها، جکوزی، تختهای هیدروتراپی، تردمیل در آب و باشگاه ورزشی جز این پکیج میباشد.

با خرید پکیج  سه ماهه میتوانید در طول مدت سه ماه از 20 جلسه نامحدود استخر استفاده کنید. استفاده از سوناها، جکوزی، تختهای هیدروتراپی، تردمیل در آب و باشگاه ورزشی جز این پکیج میباشد.

با خرید پکیج  شش ماهه میتوانید در طول مدت  شش ماه از 60 جلسه نامحدود استخر استفاده کنید، استفاده از سوناها، جکوزی، تختهای هیدروتراپی، تردمیل در آب و باشگاه ورزشی جز این پکیج میباشد.

با خرید پکیج  سه ماهه میتوانید در طول مدت یکسال از 135 جلسه نامحدود استخر استفاده کنید. استفاده از سوناها، جکوزی، تختهای هیدروتراپی، تردمیل در آب و باشگاه ورزشی جز این پکیج میباشد

با خرید پکیج  یک ماهه ویژه  میتوانید در طول مدت یک ماه از 10 جلسه نامحدود استخر استفاده کنید، این پکیج مختص بانوان و تنها برای استفاده در روزهای فرد میباشد. استفاده از سوناها، جکوزی، تختهای هیدروتراپی، تردمیل در آب و باشگاه ورزشی جز این پکیج میباشد.