استخر

استخر

.با خرید پکیج یک ماهه 10 جلسه ای استخر چشمه طی مدت یک ماه از تاریخ خرید میتوانید به صورت 90 دقیقه از استخر استفاده کنید،این پکیج مختص استفاده از دارنده کارت میباشد

.با خرید پکیج دوماهه 20 جلسه ای استخر چشمه طی مدت دو ماه از تاریخ خرید میتوانید به صورت 90 دقیقه از استخر استفاده کنید،این پکیج مختص استفاده دارنده کارت میباشد

.با خرید پکیج سه ماهه 30 جلسه ای استخر چشمه طی مدت سه ماه از تاریخ خرید میتوانند به صورت 90 دقیقه استخر استفاده کنید،این پکیج مختص استفاده دارنده کارت میباشد

.با خرید پکیج شش ماهه 60 جلسه ای استخر چشمه طی مدت شش ماه از تاریخ خرید میتوانید به صورت 90 دقیقه از استخر استفاده کنید،این پکیج مختص استفاده دارنده کارت میباشد

.با خرید پکیج یک ساله 120 جلسه ای استخر چشمه طی یک سال از تاریخ خرید میتوانید به صورت 90 دقیقه از استخراستفاده کنید،این پکیج مختص استفاده دارنده کارت میباشد

بانوان

دوشنبه: 9 الی 18

چهارشنبه: 9 الی 18

پنجشنبه: 9 الی 15

جمعه: 8 الی 15

آقایان

روزهای فرد: 16 الی 23:30

جمعه: 16 الی 23:30