آموزش شنا

آموزش شنا

دوره آموزشی شنا در مجموعه چشمه در گروههای زیر برگزار میگردد:

آموزش تخصصی شنا به کودکان

آموزش شنا به بزرگسالان

آموزش شنا به مبتلایان به فوبیای آب

آموزش شنای کرال سینه، شنای کرال پشت،شنای قورباغه و شنای پروانه

تعداد جلسات دوره آموزشی دوازده جلسه نود دقیقه ای میباشد.