آموزش شنا

آموزش شنا

دوره آموزشی شنا در مجموعه چشمه در گروههای زیر برگزار میگردد:

آموزش تخصصی شنا به کودکان

آموزش شنا به بزرگسالان

آموزش شنا به مبتلایان به فوبیای آب

آموزش شنای کرال سینه، شنای کرال پشت،شنای قورباغه و شنای پروانه

.تعداد جلسات دوره آموزشی ده جلسه میباشد

خصوصی تک نفره: 3000000

نیمه خصوصی 2نفره: 2500000

نیمه خصوصی 3نفره: 2000000